Tiếp tục xu hướng gần đây trong ngôi nhà của chúng tôi – Clara là thành viên mới nhất trong gia đình có được vật...