Thà muộn còn hơn không? Tôi đã giải quyết dự án này khoảng hai tháng trước khi chúng tôi chuyển đi (do đó tất cả...