GAB thật mắc cười!!! | Diễn đàn chứng khoán F319.com Thảm phòng khách | Ý tưởng tốt nhất cho mọi nhà bàn ghế hoà phát...